Copyright ⓒ 2017 Yang Jung Eun All Rights Reserved.

태신인팩 브로슈어
Taeshin Inpack Brochure

(주)태신인팩의 브로슈어
편집디자인

패키지 인쇄 전문업체 (주)태신인팩의
브로슈어 편집디자인 작업. 실제 인쇄는
내부 사진이 컬러로 변경되어 진행되었다.

210x280mm, 38p

2014

 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_1.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_3.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_4.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_5.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_7.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_8.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_10.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_11.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_14.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_15.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_17.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_18.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-39_20.jpg