Copyright ⓒ 2017 Yang Jung Eun All Rights Reserved.

My Cooking Story
- Best Recipe Book -

한국암웨이 ABC Queen의
레시피 북 편집디자인

한국암웨이에서 발행한
요리 프로그램의 레시피 북이다.
2015년 동안 진행되었던 과정 중에
인기가 많았던 레시피를 파트 별로
모아서 책으로 엮었다.
요리와 관련한 도구를 이미지화,
패턴화 하는 것을 컨셉으로 작업하였다.

180x260mm, 84p

2016

 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_1_v2.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_2-3.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_6-7.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_8-9.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_12-13.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_16-17.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_28-29.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_30-31.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_34-35.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_40-41.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_52-53.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_60-61.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_66-67.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_70-71.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_72-73.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_80-81.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-76_84.jpg