Copyright ⓒ 2017 Yang Jung Eun All Rights Reserved.

손바닥농장 [팜팜]
PALM-FARM

환경의날 축제 <팜팜>
네이밍 및 행사 브랜딩 작업


2016년 환경의날 기념 생태환경축제
<손바닥농장 팜팜 (palm-farm)>의
네이밍 및 아이덴티티 구축 작업을 진행하고
그것을 기반으로 한 행사의
시각 어플리케이션을 담당하였다.

도시 속의 나의 작은 농장이라는 컨셉으로
네모진 건물과 아파트 안에서도
손쉽게 작은 텃밭이나, 곡물, 식물 등을
기를 수 있다는 것을 알리고
체험과 동기를 유도하는 목적의 행사였다.

2016

 
identity A & B
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_pf-1.png
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_pf-2.png
 
color & pattern
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_pf-3.png
 
event
2016.06.04
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_3843.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_4076.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_8315.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_8301.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_8302.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_3894.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_8266.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_3949.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_8296.jpg
 
http://orison-yang.com/files/gimgs/th-60_IMG_4027.jpg